انتخاب دامنه برای وبسایت تجاری

انتخــاب نــام دامنــه یکــی از ضــروری تریــن کارهــا بــرای ایجــاد وب ســایت تجــاری و یا[intlink id=”59″ type=”post” target=”_blank” anchor=”طراحی سایت فروشگاهی”]طراحی سایت فروشگاهی[/intlink] مــی باشــد. انتخــاب نــام مناســب ســبب مــی شــود کــه در تجــارت خــود پیشــرفت مناســبی داشــته باشــید و بــه راحتــی شــناخته شــوید.

اگرچـه امـروزه انتخـاب دامنـه ی مناسـب سـخت مـی باشـد بـا ایـن حـال بـا رعایـت چنـد نکتـه سـاده مـی توانیـد بهتریـن دامنـه موجـود را انتخـاب کنیـد و بر [intlink id=”542″ type=”category” anchor=”سئو سایت”]سئو سایت[/intlink] و فروش خود تاثیر بگذارید..

  • انتخاب نامی منحصر بفرد

امـروزه انتخـاب نـام دامنـه ای منحصـر بفـرد فراینـدی سـخت مـی باشـد چـرا کـه بسـیاری از دامنـه هـای محبـوب توسـط افراد بسـیاری در گذشـته خریـداری شـده اسـت. در انتخـاب دامنـه سـعی کنیـد کـه نـام منحصـر بفـردی را انتخـاب کنید تا در کسـب و کار خـود موفقیـت کسـب کنید.

  • استفاده از پسوند com.

بـا توجـه بـه اینکـه ۵۲ درصـد وب سـایت هـای جهـان دارای دامنـه .com مـی باشـند ایـن دامنـه بسـیار پرطرفـدار اسـت و گرایـش افـراد بـه سـمت دامنـه هـای .com در موتـور هـای جسـتجو نیـز بیشـتر مـی باشـد. پـس سـعی کنیـد دامنـه هایـی بـا پسـوند .com را انتخـاب کنیـد تـا در تجـارت خـود موفـق باشـید. بـا ایـن حـال پـس ونـد هـای دیگـری نیـز بـرای نـام دامنـه اسـتفاده مـی شـوند بـرای مثـال اگـر تجـارت شـما مربـوط بـه کشـور خاصـی مـی باشـد و یـا بـازار فـروش شـما روی کشـور خاصـی هـدف گـذاری شـده اسـت مـی توانیـد از پسـوند هـای مربـوط بـه آن کشـور اسـتفاده کنیـد.

  • انتخاب دامنه ای مختصر و جذاب

سـعی کنیـد دامنـه ای را انتخـاب کنیـد کـه عـلاوه بـر اینکـه مختصـر باشـد, راحت نوشـته شـود. اسـتفاده از حروف مشـابه متوالی در دامنه مناسـب نمی باشـد چرا که باعث بوجود آمدن مشـکلاتی در نوشـتن دامنه توسـط کاربـران مـی شـود. انتخـاب دامنـه طولانـی و سـخت بـرای تجـارت خـود سـبب مـی شـود کـه موفقیـت کافـی در کسـب و کار خـود کسـب نکنیـد. نـام دامنـه شـما بایـد بـه حـدی جـذاب باشـد تـا در ذهـن افـراد باقـی بمانـد.

  • عدم استفاده از اعداد درنام دامنه

سـعی کنیـد در نـام دامنـه ازاعـداد و خـط تیـره اسـتفاده نکنیـد. اسـتفاده از اعـداد و خـط تیـره سـبب ناخوانایـی دامنـه شـما مـی شـود و بـه یـاد سـپاری نـام دامنـه شـما را سـخت مـی کنـد.

  • دامنه شما نباید جدا از برند تجاری شما باشد

دامنـه ای بـرای تجـارت شـما مناسـب اسـت کـه بیانگـر ویژگـی هـای کسـب و کار شـما باشـد. پـس سـعی کنیـد نامـی را بـرای دامنـه خـود انتخـاب کنیـد کـه تجـارت شـما را بـه تصویـر بکشـد و در بردارنـده فعالیـت و یـا نـوع کسـب و کار شـما باشـد. در انتخـاب نـام دامنـه بـرای تجـارت خـود دقـت کافـی را داشـته باشـید و دامنـه ای انتخـاب کنیـد کـه بیـان گـر گرایـش کاری شـما باشد.برای مثال وبلیان در حیطه طراحی سایت حرفه ای مشغول به فعالیت است.

  • به شبکه های اجتماعی توجه کنید

بـا توجـه بـه گسـترش اسـتفاده از شـبکه هـای اجتماعـی در بازاریابـی هـای امـروزی ,هنـگام انتخـاب نـام دامنـه بـرای وب سـایت خـود بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه نامـی را بـرای دامنـه خـود انتخـاب کنیـد کـه در شـبکه هـای اجتماعـی رزرو نشـده باشـند تـا بتوانیـد وب سـایت خـود را از طریـق شـبکه هـای اجتماعـی ترویـج کنیـد.

  • در انتخاب نام دامنه به قوانین کپی رایت توجه کنید

سـعی کنیـد در انتخـاب نـام بـرای دامنـه خـود بـه قوانیـن کپـی رایـت توجـه کنیـد. بسـیار دیـده شـده اسـت کـه نـام هـای مختلفـی انحصـارا بـرای شـرکت و افـراد خاصـی مـی باشـند در نتیجـه شـما نمـی توانیـد آن دامنـه را بـرای خـود انتخـاب کنیـد. بنابرایـن ازاسـتفاده از چنیـن دامنـه هایـی خـودداری کنیـد.

امیدواریم نکات فوق در انتخاب نام دامنه برای وب سایت تجاری شما مفید باشد و بتوانیـد دامنـه مناسـب را بـرای کسـب و کار خـود انتخـاب کنیـد توجـه داشـته باشـید، اگرچـه بـا داشـتن یـک دامنـه مناسـب نمـی توانیـد وب سـایت موفقـی داشـته باشـید ولـی بـرای ایجـاد وب سـایت موفـق و [intlink id=”1140″ type=”post” anchor=”افزایش فروش فروشگاه اینترنتی”]افزایش فروش سایت[/intlink] ، انتخـاب دامنـه مناسـب بسـیار سـودمند می باشــد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان